Eduardo Aguayo🇨🇱

Senior Design Experience Researcher at Freelance / 3DIAS